عضو هیئت مدیره

مهندس رضوان فاضلی راد

عضو هیئت مدیره

مهندس رضا فیض رسان

مدیرعامل

مهندس مهدی قادری پور

رئیس هیئت مدیره

مهندس محمد مشرفی پور قمی

متخصص شماره هشت

مهندس تاسیسات

مدیر دفتر

خانم مهندس لطفی

بازرس علی البدل

مهندس امیرحسین سرکاری قمصری

بازرس اصلی

مهندس حمید باقری