نظارت:
تیم نطارت بر اجرای گروه مهندسی آریا زاویل پایا متشکل از مهندسین با تجربه در این رشته در حین اجرای پروژه از ابتدای گودبرداری تا انتهای مراحل ساخت به دو صورت " نظارت عالیه " و " نظارت کارگاهی " بر اساس شرح خدمات زیر اقدام می نماید:
1-نظارت کارگاهی:
الف: خدمات مهندسی
1-بازبینی طراحی سازه در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات
2-بررسی گزارش آزمایشات ژئوتکنیک و پیشنهاد بهینه ترین سیستم حفاظت پایداری گود و سازه نگهبان در صورت نیاز و اعلام آن به کارفرما
3-تهیه فرم های صورتجلسات و دستور کارها و گزارش بازدیدهای دوره ای
4-تهیه دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه
5-تهیه نقشه های تکمیلی تفضیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تا حدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد بوجود نیاید
ب: خدمات ارجاع کار
1-ارجاع خدمات جنبی مورد نیاز طرح در دوره ساخت مانند نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و سازه نگهبان، مقاومت مصالح و تست جوش و غیره شامل گرفتن تأیید به کارفرما در مورد روش پیشنهادی و انجام امور ارجاع کار در صورت نیاز کارفرما
2-انتخاب مناسبترین واحد دارای صلاحیت برای انجام هریک از خدمات جنبی و پیشنهاد شرکت منتخب به کارفرما
ج: خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت
1-بررسی و تأیید روشهای اجرایی پیشنهادی و پیمانکاران
2-رسیدگی به مسائل و موانع اجرای کار و ثبت و صوت جلسه تصمیمات
3-کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس ( جوشکاری، بتن ریزی)
د: خدمات کنترل کیفیت
1-انجام بازرسی دوره ای و کنترل عملیات ساخت کارگاهی و کارخانه ای جهت تطبیق عملیات ساخت با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستورکارها و دستور انجام آزمایشها و کنترل و تأیید آزمایشهای انجام شده مانند جوش و غیره و تأیید یا عدم تأیید محصول تولید شده و ارائه فهرست نواقص در صورت عدم تأیید و پیگیری رفع نقص محصول تا تأیید نهایی
اجرای ساختمان:
اجرای سالم و با کیفیت بر اساس نقشه های تصویب شده یکی از دغدغه های امروز در حوزه ساخت و ساز کشور میباشد. در این راستا این گروه مهندسی با داشتن کادر مجرب و آموزش دیده، آماده ی اجرای سازه و پروژه های ساختمانی به صورت مدیریت پیمان بوده و تاکنون پروژه هایی را نیز در سطح کشور اجرا نموده است.
از آنجایی که پروژه های پیچیده همواره دارای نکات مهم اجرایی میباشد، گروه مهندسی آریا زاویل پایا همواره در صدد بوده که در بخش طراحی چگونگی اجرای ایده های سازه ای به درستی انجام پذیرد